تنظیم کمیسیون به چند روش امکان پذیر می باشد؟

مالک بازارگاه می تواند یکی از این روشها را انتخاب نماید: تنظیم کمیسیون به صورت درصد ثابت بر روی تمام دسته ها، تنظیم کمیسیون به صورت درصد متغیر بر روی دسته های انتخابی، تنظیم کمیسیون به صورت درصد ثابت بر روی دسته های انتخابی، تنظیم کمیسیون بر روی مبلغ فروش ماهانه هر فروشنده، تنظیم کمیسیون بر روی مبلغ فروش ماهانه هر فروشنده بنا بر دسته فروش