آیا فروشندگان امکان تعیین تقویم کاری به ازای انبارهای خود را خواهند داشت؟

بله، هر فروشنده می تواند تقویم کاری و روزها و ساعات مجاز برای فروش خود را به ازای هر انبار تعیین نماید.