آیا برای استقرار و استفاده از چارسوق نیاز به دانش فنی وجود دارد؟

خیر، تیم چارسوق مسئولیت استقرار و پشتیبانی از محصول خریداری شده توسط شما را برعهده دارد و بصورت مداوم همراه شما خواهد بود.