آیا امکان تنظیم جرائم و امتیاز منفی برای فروشندگان توسط مالک بازارگاه وجود دارد؟

بله، مالک بازارگاه چارسوق می تواند به ازای عملکرد و عدم ارسال سفارش و تأخیر در ارسال سفارش برای فروشندگان امتیاز منفی یا جریمه تعیین نماید.