آیا ارسال محصولات به عهده مالک بازارگاه می باشد؟

خیر، هر فروشنده می تواند در پنل خود روش ارسال محصول را تعیین نماید و ارسال تمام محصولات مستقیما توسط خود فروشنده صورت می گیرد.